Онлајн курс

Виртуелна средина за учење

Marketing that works

Виртуелна средина за учење

Програмата за обука ГЛУВИ_БОРЕЊЕ е дизајнирана да се испорачува преку ГЛУВИ_БОРЕЊЕ Виртуелната средина за учење, за да им обезбеди на сите членови на целната група можност да учествуваат секогаш кога тоа на нив им одговара, приспособена да ја завршат со сопствено темпо, но, исто така, максимално да се зголеми влијанието на курсот и да се создадат услови за зголемена преносливост и, со тоа, да се обезбеди негова одржливост.

Масовниот отворен онлајн курс ГЛУВИ_БОРЕЊЕ служи за олеснување на процесот на тренирање/оспособување на тренерите, спортистите, судиите во грчко-римско борење за справување со дискриминацијата на глувите лица во спортот. Виртуелната средина за учење ќе ги вклучи сите содржини за обука, материјали, референтни материјали, студии на случај и алатки за оценување кои ќе бидат достапни за бесплатно преземање.

Регистрирајте се на курсот

Виртуелната средина за учење служи како едношалтерски систем што обезбедува моментален пристап до целосниот пакет на ресурси за учење и други ресурси кои ќе го сочинуваат курсот за обука ГЛУВИ_БОРЕЊЕ.

Diverse Approach

Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport.

Professional Team

Contribute to the fight of any form of discrimination and combat those behaviors that may have a negative influence over the practice of sport and society more in general.

Encouragment

Encouraging the practice of sport and physical activity including traditional sport.

Digital Dimension

Digital dimension: Virtual cooperation and experimentation with virtual learning opportunities.

Онлајн обуките ќе ги опфатат следните области:

Откако ќе присуствуваат на онлајн сесиите, тренерите, спортистите и судиите ќе:

Contact us!

Business solutions can help you get there.