Добредојдовте во проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ

Грчко-римско борење за глуви лица

За ГЛУВИ_БОРЕЊЕ

Грчко-римско борење за глуви лица

Главната цел на проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ е да ги оспособи тренерите, менаџерите или инструкторите, спортистите, судиите со компетенции и вештини кои имаат за цел да го подобрат пристапот до луѓето со пречки во слухот.

„Спортот ги обединува сите аспекти на различното општество и на тој начин придонесува не само за развојот на поединецот, туку и поттикнува почит кон другите. Ова води до поголемо разбирање и воспоставување на поправедно и инклузивно општество“.

Глувите лица учествуваат во спортски настани и натпревари за глуви, како што се Олимпијадата за глуви, но тие имаат шанса да се натпреваруваат и во средина каде се натпреваруваат и лицата без попреченост. Сепак, некои спортови се со поголем развиен сензибилитет за глувите лица и тие често мора да работат понапорно и да надминат голем број пречки кои се практично непознати за луѓето што немаат проблем со слухот, на пример погрешно толкување во вербалните насоки на тренерот и неправење на она што им е кажано. Ваквите пречки ги прават да се чувствуваат засрамени и на крајот решаваат да се откажат од спортот.

Меѓу спортовите со кои би можеле да се занимаваат глувите лица е грчко-римското борење, што е спорт кој може да го подобри нивното физичко и ментално здравје. Овие лица можат да се борат против спортистите без оштетен слух на спортски натпревари каде се напреваруваат или карактеристични за лицата без попреченост, но сè уште има многу бариери што треба да се надминат, како што е погрешната комуникација поради неусогласеност на јазикот. Значењето на јазичното оптоварување е нагласено и во Конвенција за правата на лицата со попреченост: „Знаковниот јазик е неразделен од човековите права на глувите лица. Без знаковен јазик, глувите луѓе не се еднакви“. Како заклучок, треба да се преземат многу иницијативи за застапување на социјалната интеграција на глувите лица во грчко-римското борење, како и во сите други спортови.

Наши цели

Amongst the sports, that d/Deaf or hard of hearing people could engage with, is Greco- Roman Wrestling, which is a sport that can enhance their physical and mental health. Likewise, they can wrestle against hearing athletes in mainstream sport competitions, but there are still many barriers to overcome, such as miscommunication due to language mismatch. The significance of the language burden is also emphasised by the CRPD: “Sign language is inseparable from d/Deaf people’s human rights. Without sign language, d/Deaf people are not equal.” In conclusion, many initiatives should be taken to advocate d/Deaf people’s social integration in Greco – Roman Wrestling as well as in all sports. 

Обезбедување на вклученост и различност во сите полиња на образованието, обуката, младите и спортот..

Придонесување во борбата против каква било форма на дискриминација и борба против оние однесувања кои можат да имаат негативно влијание врз спортот и општеството воопшто.

Поттикнување на практикувањето на спортот и физичка активност вклучувајќи го и традиционалниот спорт.

Дигитална димензија: Виртуелна соработка и експериментирање со можности за виртуелно учење.

Грчко-римско борење за глуви лица

The Online training sessions will cover the following areas:

Наши целни групи

online course

Главните целни групи во овој проект се: наставници по физичко образование, толкувачи, глуви студенти.

Partner Organizations 1

Проектот ГЛУВИ_БОРЕЊЕ се очекува да влијае на следните цели групи: професионалци во грчко-римски стил на борење, глуви спортисти кои се занимаваат со грчко-римско борење, сите спортски професионалци и спортисти, заедницата на глуви, општеството/засегнатите страни

our news 2

Очекувано влијание на ГЛУВИ_БОРЕЊЕ од организациите и поединците кои директно учествуваат во проектот, на локално, регионално, национално и/или европско ниво

Our Target Groups

Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport.

The main target groups in this project are: Physical Education Teachers, Interpreters, Deaf Students, thus SportSign can be complementary with the DEAF_WRESTLE project. 

DEAF_WRESTLE Project is expected to affect the following target groups: 

Greco – Roman Wrestling professionals, Greco – Roman Wrestling D/Deaf athletes, all sports professionals and athletes, the d/Deaf community, Society/Stakeholders 

Expected impact of deaf_wrestle outside the organisations and individuals  directly participating in the project, at local, regional, national and/or  European level 

General Questions

Sport brings together all aspects of a diverse society and thereby contributes not only to the development of the individual, but also encourages respect for others. This leads to a greater understanding and the establishment of a more just and inclusive society.  

D/Deaf people participate in sport events and competitions for the d/Deaf such as the Deaflympics, but they have the chance to compete in a mainstream setting, too. Nevertheless, some sports are more deaf-friendly than the others, and they often have to work harder and overcome a number of obstacles that are virtually unknown to the hearing people, for example misinterpretation in coach’s verbal directions and not doing what they were told. These kinds of obstacles make them feel embarrassed and eventually, they decide to quit on sports 

Amongst the sports, that d/Deaf or hard of hearing people could engage with, is Greco- Roman Wrestling, which is a sport that can enhance their physical and mental health. Likewise, they can wrestle against hearing athletes in mainstream sport competitions, but there are still many barriers to overcome, such as miscommunication due to language mismatch. The significance of the language burden is also emphasised by the CRPD: “Sign language is inseparable from d/Deaf people’s human rights. Without sign language, d/Deaf people are not equal.” In conclusion, many initiatives should be taken to advocate d/Deaf people’s social integration in Greco – Roman Wrestling as well as in all sports. 

Contact us!

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with
my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot.