Καλωσήρθατε στο έργο DEAF WRESTLE

Ελληνορωμαϊκή Πάλη για Άτομα με Προβλήματα Ακοής

Σχετικά με το έργο DEAF WRESTLE

Ελληνορωμαϊκή Πάλη για Άτομα με Προβλήματα Ακοής

Ο κύριος στόχος του έργου DEAF_WRESTLE είναι να εξοπλίσει προπονητές, διευθυντές ή εκπαιδευτές, αθλητές, διαιτητές με ικανότητες και δεξιότητες με στόχο την ενίσχυση της προσέγγισης ατόμων με προβλήματα ακοής.

“Ο αθλητισμός συγκεντρώνει όλες τις πτυχές μιας ποικιλόμορφης κοινωνίας και ως εκ τούτου συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη του ατόμου, αλλά ενθαρρύνει επίσης τον σεβασμό για τους άλλους. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανόηση και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.”

Τα άτομα με Προβλήματα Ακοής συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς για Κωφούς, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, ενώ έχουν επίσης την ευκαιρία να αγωνιστούν και σε ένα mainstream περιβάλλον. Ωστόσο, ορισμένα αθλήματα είναι πιο φιλικά προς τους κωφούς από τα άλλα και συχνά πρέπει να εργαστούν σκληρότερα και να ξεπεράσουν μια σειρά από εμπόδια που είναι σχεδόν άγνωστα στα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, για παράδειγμα παρερμηνεία στις λεκτικές οδηγίες του προπονητή και να μην κάνουν αυτό που τους υποδεικνύει. Αυτού του είδους τα εμπόδια τους κάνουν να νιώθουν αμήχανα και ενδεχομένως τελικά αποφασίζουν να σταματήσουν τον αθλητισμό.

Μεταξύ των αθλημάτων με τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν οι κωφοί ή τα βαρήκοα άτομα βρίσκεται η ελληνορωμαϊκή πάλη, το οποία αποτελεί ένα άθλημα που μπορεί να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Αντιστοίχως, μπορούν να αγωνιστούν μαζί με αθλητές οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής σε αθλητικούς αγώνες. Υπάρχουν όμως πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως η δυσκολία στην επικοινωνία λόγω της γλωσσικής αναντιστοιχίας. Η σημασία του γλωσσικού εμποδίου επισημαίνεται επίσης από την CRPD: «Η νοηματική γλώσσα είναι αδιαχώριστη από τα ανθρώπινα δικαιώματα των κωφών. Χωρίς τη νοηματική γλώσσα, οι κωφοί δεν είναι ίσοι.» Εν κατακλείδι, θα πρέπει να αναληφθούν πολλές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση της κοινωνικής ένταξης των κωφών στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη καθώς και σε όλα τα αθλήματα

Οι Στόχοι μας

Amongst the sports, that d/Deaf or hard of hearing people could engage with, is Greco- Roman Wrestling, which is a sport that can enhance their physical and mental health. Likewise, they can wrestle against hearing athletes in mainstream sport competitions, but there are still many barriers to overcome, such as miscommunication due to language mismatch. The significance of the language burden is also emphasised by the CRPD: “Sign language is inseparable from d/Deaf people’s human rights. Without sign language, d/Deaf people are not equal.” In conclusion, many initiatives should be taken to advocate d/Deaf people’s social integration in Greco – Roman Wrestling as well as in all sports. 

Ενσωμάτωση και πολυμορφία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού

Συμβολή στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και στην αντιμετώπιση των συμπεριφορών που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ενασχόληση με τον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα

Ενθάρρυνση της ενασχόληση με τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του συμβατικού αθλητισμού

Ψηφιακή διάσταση: Εικονική συνεργασία και πειραματισμός με τις δυνατότητες της διαδικτυακής μάθησης

Ελληνορωμαϊκή Πάλη για Άτομα με Προβλήματα Ακοής

The Online training sessions will cover the following areas:

Οι ομάδες- στόχος

online course

Οι κύριες ομάδες-στόχος σε αυτό το έργο είναι: Εκπαιδευτές Φυσικής Αγωγής, Διερμηνείς, κωφοί μαθητές.

Partner Organizations 1

Το έργο DEAF_WRESTLE αναμένεται να έχει αντίκτυπο στις ακόλουθες ομάδες-στόχους: Επαγγελματίες της ελληνορωμαϊκής πάλης, κωφοί αθλητές ελληνορωμαϊκής πάλης, όλοι οι επαγγελματίες του αθλητισμού και αθλητές, η κοινότητα κωφών, η κοινωνία εν γένει / ενδιαφερόμενοι φορείς

our news 2

Αναμενόμενο αποτύπωμα του έργου deaf_wrestle εκτός των οργανώσεων και των ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στο έργο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο

Our Target Groups

Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport.

The main target groups in this project are: Physical Education Teachers, Interpreters, Deaf Students, thus SportSign can be complementary with the DEAF_WRESTLE project. 

DEAF_WRESTLE Project is expected to affect the following target groups: 

Greco – Roman Wrestling professionals, Greco – Roman Wrestling D/Deaf athletes, all sports professionals and athletes, the d/Deaf community, Society/Stakeholders 

Expected impact of deaf_wrestle outside the organisations and individuals  directly participating in the project, at local, regional, national and/or  European level 

General Questions

Sport brings together all aspects of a diverse society and thereby contributes not only to the development of the individual, but also encourages respect for others. This leads to a greater understanding and the establishment of a more just and inclusive society.  

D/Deaf people participate in sport events and competitions for the d/Deaf such as the Deaflympics, but they have the chance to compete in a mainstream setting, too. Nevertheless, some sports are more deaf-friendly than the others, and they often have to work harder and overcome a number of obstacles that are virtually unknown to the hearing people, for example misinterpretation in coach’s verbal directions and not doing what they were told. These kinds of obstacles make them feel embarrassed and eventually, they decide to quit on sports 

Amongst the sports, that d/Deaf or hard of hearing people could engage with, is Greco- Roman Wrestling, which is a sport that can enhance their physical and mental health. Likewise, they can wrestle against hearing athletes in mainstream sport competitions, but there are still many barriers to overcome, such as miscommunication due to language mismatch. The significance of the language burden is also emphasised by the CRPD: “Sign language is inseparable from d/Deaf people’s human rights. Without sign language, d/Deaf people are not equal.” In conclusion, many initiatives should be taken to advocate d/Deaf people’s social integration in Greco – Roman Wrestling as well as in all sports. 

Contact us!

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with
my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot.